Sastav i radna tijela

Općinsko vijeće

Djelokrug rada i nadležnost
Općinsko vijeće je predstavničko tijela građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Način rada predstavničkog tijela uređuje se Poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu sa zakonom i statutom.

Predstavničko tijelo odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predstavničko tijelo:
1. donosi statut jedinice lokalne samouprave,
2. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
3. osniva i bira članove radnih tijela vijeća, 4. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
4. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
5. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

Članovi Vijeća:

1. Edo Juraga, predsjednik

2. Ana Begić

3. Ivana Drescher

4. Venčoslav Skračić

5. Goran Potušek

6. Maja Barešić

7. Enio Turčinov

8. Milan Ježina

9. Joso Mudronja

10. Sandra Turčinov

11. Vladimir Turčinov

 

Predstavničko tijelo ima predsjednika i dva zamjenika potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Radna tijela Općinskog vijeća

1. Radna tijela Općinskog vijeća su:
- Komisija za izbor i imenovanja,
- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,
- Mandatna komisija,
- Povjerenstvo (komisija za popis birača).

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

U Komisiju za izbor i imenovanja imenovani su:

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
- razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost imenovani su:

  1.  


Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

2. Ostala radna tijela Vijeća:
Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama. Do sada osnovana i imenovana radna tijela:
a) Povjerenstva za provođenje postupka nagodbe (Ulica Vlake-Podraduč)

b) Povjerenstva za koordinaciju projekta odvodnje Općine Murter – Kornati

c) Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja:

  1. Mateja Bašić
  2. Enio Turčinov
  3. Ivana Drescher
  4. Milan Ježina
  5. Zvonimir Namjesnik

d) Povjerenstva za raspodjelu sredstava Proračuna (sport i kultura)