Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnih djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnom korištenju informacija obuhvaćaju pravo korisnika na traženje i dobivaju informacije kao i obvezujuća tijela javne vlasti da bi se pristupilo zatvaranju informacija, odnosno trebalo bi objaviti informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada se objavljuju podaci o objavljivanju propisanih zakona ili drugim propisima.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvareno u skladu sa Zakonom o pravom pristupu informacijama (»Narodne novine«, broj 25 / 13,85 / 13). Zakonom je propisano načelo prava na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija, ograničenje prava na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija.

U skladu sa čl.27. st. 1. Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu upotrebu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama zakona.

Tijelo javnih vlasti daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu upotrebu i otvoreni format.

NAPOMENA: uvjeti za ponovnu upotrebu informacija objavljeni će biti objavljeni po Pravilniku nadležni ministar za poslove opće uprave koji će biti primjereno čl. 31. st. 5. Zakoni o pravu na pristup informacijama propisuju detaljne uvjete ponovnog korištenja informacija u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama kao i sadržaj i način objavljivanja dozvole koji moraju biti određeni uvjeti ponovnog korištenja ili povezivanja na mogućnost dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

 

Službenik za informiranje

Općina Murter-Kornati javnost informira putem službenih web stranica dokumenta i informacija koja posjećuju i koja su javno otvorena u elektroničkom obliku i mogu im se pristupiti bez upućivanja posebnih zahtjeva, a pristup svim svim podacima i dokumentima ostvaren je podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvareno je podnošenje zahtjeva za službu informiranja Općine Murter-Kornati na sljedeći mogući način:

1. putem telefona na broj: +385 022 / 435-599                                                                                                                                            
2. putem faksa na broj: +385 022 / 435-598
3. elektroničko poštom službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. poštom na adresu: adresa Općine Murter-Kornati na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
5. osobno na adresu: adresa Općine Murter-Kornati na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

Zahtjev_za_pristup_informacijama.doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija. doktor

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija.doc

 

Službenik za informiranje: MIRJANA JAKOVLJEVIĆ, mag.iur.

Adresa / sjediš. službenika za informiranje: 22 243 Murter, Općina Murter-Kornati, Butina 2
Tel. službenika za informiranje: 022 / 435-599
Fax službenika za informiranje: 022 / 435-598
E-mail službe za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Radno vrijeme službenika za informiranje: 08:00 do 15:00

Naknada za pristup informacijama

Općina Murter-Kornati ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacija o korisniku prava na pristup informacijama i ponovnom korištenju informacija, kao i na naknadu o troškovima dostavenih informacija, koje se naplaćuju na odgovarajući Kriterij za određivanje visine stvarnih materijalnih troškova i troše dosta informacija (dalje u tekstu: Kriterij) o temelju članka 19. stavka 2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)

Visina troškova stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem broju:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Murter-Kornati izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenta Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17.11.2003.)
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije(SL L 145, 31.5.2001.)
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27.6.2013.)

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Murter-Kornati
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2015. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2014. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infromacija za 2013. godinu

Obrasce za pristup informacijama možete pronaći u rubrici "Obrasci".

Odluku o imenovanju službenika za informiranje možete pronaći ovdje.

Godišnje izvješće o dokazima Zakon o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

         -  Godišnje izvješće.csv