Statut

Statut Općine Murter - Kornati u pdf obliku možete pronaći ovdje.

Općinski akti (Arhiva)

 

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Murter-Kornati

Rezulati izbora za članice-članove Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Rješenje o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća

Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Rješenje- Odbor za izbor i imenovanje

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije

2. izvješće Mandatne komisije

Rješenje o imenovanju Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom

Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Odluka o nakanadama političkim strankama

Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o zbrinjavanju otpadnih voda

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine

Odluka o komunalnom doprinosu (neslužbeni pročišćeni tekst)

Pravilnik o pristupu informacijama

Zaključak o odbijanju prijedloga Uprave komunalnog trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Zaključak o prihvačanju ostavke člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Predstavka zbog neprovođenja postupka izmjere granica pomorskog dobra za područje Kornata

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina na području otoka Zminjaka

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade

Odluka o odobravanju isplate studentske stipendije

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Odluka o prijenosu djelatnosti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o prihvačanju prijedloga za provedbom statusne promjene komunalnog društva Murtela

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom

Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Odluka o nakanadama političkim strankama

Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o zbrinjavanju otpadnih voda

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine

Odluka o komunalnom doprinosu (neslužbeni pročišćeni tekst)

Pravilnik o pristupu informacijama

Zaključak o odbijanju prijedloga Uprave komunalnog trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Zaključak o prihvačanju ostavke člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Predstavka zbog neprovođenja postupka izmjere granica pomorskog dobra za područje Kornata

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina na području otoka Zminjaka

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade

Odluka o odobravanju isplate studentske stipendije

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Odluka o prijenosu djelatnosti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o prihvačanju prijedloga za provedbom statusne promjene komunalnog društva Murtela

Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko - Kninske županije

Odluka o ne prihvačanju prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave

Zaključak o prihvačanju izvješća i nalaza Državnog ureda za reviziju

Zaključak o prihvačanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Murter - Kornati za razdoblje od 01,01.2013.godine do 30.06.2013,godine

Zaključak o ne prihvačanju prijedloga godišnjeg obračuna za 2012.godinu

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopustene razine buke

Zaključak o ne prihvačanju Financijskog izvješća komunalnog poduzeća "Murtela" d.o.o. za 2012.godinu

Odluka o pokriću gubitka komunalnog društva "Murtela" d.o.o. za 2012.godinu

Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Murter - Kornati

 

Važni dokumenti

OPĆINA MURTER-KORNATI

 • Statut Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/21
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 4/193/20
 • Odluka o priznanjima Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/181/19
 • Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 7/19
 • Odluka o grbu i zastavi Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/17

Odluka o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 4/175/172/21

OPĆINSKO VIJEĆE

 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 2/21
 • Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/173/179/21

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE

 • Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 7/22
 • Odluka o sufinanciranju troškova boravke djece s područja Općine Murter-Kornati u Dječjem vrtiću "Spužvica" - SGOMK br. 5/18

NEKRETNINE

 • Odluka o stjecanju i dostupnosti nekretnina u vlasništvu Općine Murter-Kornati - SVŠKŽ br. 1/17 , SGOMK br. 1/19
 • Odluka o načinu privremenog korištenja prostora u vlasništvu Općine Murter-Kornati - SVŠKŽ br. 1/17

 

KOMUNALNA NAKNADA I KOMUNALNI DOPRINOS

 • Odluka o komunalnom doprinosu - SGOMK br. 1/192/193/20
 • Odluka o komunalnoj naknadi - SGOMK br. 1/194/193/20
 • Odluka o vrijednostima boda komunalnih naknada - SGOMK br. 8/18

 

ODLUKA O POREZIMA

 • Odluka o porezima Općine Murter-Kornati - SGOMK  2/219/21

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

 • Odluka o komunalnom redu - SGOMK br. 4/192/2010/21
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 1/192/2010/21
 • Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanju miješanog komunalnog otpada i prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 7/19
 • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Murter-Kornati - SGOMK  10/21 .

 

UGOSTITELJSTVO

 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti - SVŠKŽ br. 11/16

 

PROMETI

 • Odluka o nerazvrstanim cestama - SVŠKŽ br. 2/12 , SGOMK br. 4/172/21
 • Odluka o uređenju prometa na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/184/18
 • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/187/19

 

GROBLJA

 • Odluka o groblju na području Općine Murter-Kornati - SGOMK br. 3/18

 

ŽIVOTINJE

 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa - SGOMK br. 6/182/20

 

POLJOPRIVREDA

 • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina - SGOMK br. 4/19

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.