POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU OSOBNOG AUTOMOBILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

            REPUBLIKA HRVATSKA

     ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA

         OPĆINA MURTER- KORNATI

                     NAČELNIK

 

KLASA: 406-01/15-01/7-BN

URBROJ: 2182/18–03/15-1667/2

Murter, 09. listopada 2015.

                                                          

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), članka 16. Pravilnikao provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti  i Odluke o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti zanabavu osobnog automobila (KLASA: 406-01/15-01/7-BN,UR.BROJ: 2182/18-03/15-1667/2od 09. listopada 2015.), povjerenstvo zaprovedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti, upućuje:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA

NABAVU OSOBNOG AUTOMOBILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA

Ev. br. BAG/07-2015

SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA:

1.Podaci o naručitelju:

-naziv i adresa naručitelja: Općina Murter-Kornati, Butina 2., 222 43 Murter

-OIB: 95623894063

-tel:022/435-800

-fax:022/435-598

-e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-web:http://www.murter.hr

1.1.Sukob interesa

Naručitelj izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je u sukobu interesa u smislu odredbe članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13,

143/13 i 13/14).

1.2.Vrsta postupka nabave

Bagatelna nabava koja je izuzeta od primjene odredaba Zakona o javnoj nabavi sukladno članku18. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

2.Opis predmeta nabave

Predmet nabave je nabava osobnog vozila putem operativnog leasinga, za potrebe

Općine Murter-Kornati.

Osobno vozilo mora biti isključivo novo i nekorišteno vozilo te udovoljavati tehničkim karakteristikama iz priložene Tehničke specifikacije

3.Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave je 195.000,00 kn. bezPDV-a.

4.Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir ponude jenajniža cijena ponude.

5.Način izvršenja

S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o operativnom leasingu na vrijeme od četiri (4) godine.

6.Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje se vrši u 48 mjesečnih obroka. Iznos mjesečnog obroka plaća se u kunama.

Rok plaćanja iznosi trideset (30) dana od dana zaprimanja računa.

Troškovi obrade plaćaju se odmah nakon sklapanja ugovora po pozivu ponuditelja. Predujam (akontacija) se plaća prije preuzimanja predmeta leasinga: 10% od cijene predmeta nabave.

7.Cijena ponude

Cijena ponude iskazuje se na ponudbenom listu (i to: bezPDV-a,iznosPDV-ai cijena s PDV-om)i piše se brojkama.

Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. Cijena ponude iskazuje se u valuti koju je naručitelj odredio.

U cijenu ponude bezPDV-amoraju biti uračunati svi troškovi(PPMV i sl.) i popusti bezPDV-akoji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Ukoliko ponuditelj nije u sustavuPDV-a,tada se na ponudbenom listu na mjestu predviđenom za upis cijene ponude sPDV-omupisuje isti iznos koji je upisan na mjestupredviđenom za upis cijene bezPDV-a ,a mjesto za upis iznosaPDV-a ostavlja se prazno.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

8.Valuta ponude

Cijena ponude izražava se u Kunama, u fiksnom iznosu anuiteta, koji je nepromjenjiv za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

9.Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana otvaranja ponuda.

10.Dokumentacija koju su ponuditelji obvezni dostaviti uz ponudu:

Presliku isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ne stariji od 6 mjeseci od dana objave na web stranici Općine Murter-Kornati, kojom ponuditelj mora dokazati da je registriran za predmetnu nabavu.

Važeće odobrenje za obavljanje poslova leasinga izdano od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sukladno odredbama Zakona o leasingu („Narodne novine“, broj 141/13)

Presliku Potvrde Porezne uprave o stanju dugakojom ponuditelj mora dokazati da nema duga po osnovi javnih davanjane stariju od trideset (30) danaod dana objave na web stranici Općine Murter-Kornati.

Oblik dokaza sposobnosti:

Sve dokumente koje naručitelj zahtjeva, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici itakvi dokazi ne mogu biti razlog odbijanja ponude.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dokumentima koje suponuditelji dostavili naručitelj može radi provjere istinitosti podataka:

-od ponuditelja zatražiti da, u primjerenom roku, dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili

-obratiti se izdavatelju dokumenata i/ili nadležnim tijelima.

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije dostavio neki od traženih dokaza o sposobnosti ili je dostavio lažne podatke.

11. Jamstvo

Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti jamstvo zaozbiljnost ponude za slučaj odustajanjaponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih podataka odnosno odbijanja potpisivanja ugovora.

Jamstvo se dostavlja u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“, broj 115/12) na iznos od 9.000,00 kn (slovima: devettisuća kuna).

Bjanko zadužnica mora biti umetnuta u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu.

12.Rok za dostavu ponude

Rok za dostavu ponude: ponudu je potrebno dostaviti do 12:00 sati dana 21. listopada 2015. godine.

13. Način dostavljanja ponude

Ponuditelji dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponude.

Ponuda se dostavlja preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelj ili izravno kod naručitelja.

Na omotnici obavezno naznačiti:

-na prednjoj stranici omotnice:

Općina Murter-Kornati

Butina 2.,

22 243 Murter

„NABAVA OSOBNOG AUTOMOBILA – NE OTVARAJ“

-na poleđini omotnice:

Naziv i adresa ponuditelja.

Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude koju dostavlja na isti način kao i osnovnu ponudu uz obaveznu naznaku da se radi oizmjeni i/ili dopuni ponude .

Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može pisanom izjavom odustati od svoje ponude, te u tom slučaju može istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

14. Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehnička specifikacija navedena je u obrascu troškovnika koji je sastavni dio ovog Pozivaza dostavu ponuda.

15.Mjesto isporuke robe

Mjesto isporukeOpćina Murter-Kornati

16.Rok isporuke

Rok isporuke: 7 dana od dana potpisa ugovora o operativnom leasingu.

17.Sadržaj ponude

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da ponudi robu, a sukladno uvjetima i zahtjevima navedenim u zahtjevu za prikupljanje ponuda.

 

Ponuda treba sadržavati:

-Ponudbeni list (popunjen od strane ponuditelja)

-Tehničku specifikaciju sa troškovnikom (ispunjenu i potpisanu od strane ponuditelja)

-popunjene izjave iz ovog Poziva (izjava o prihvaćanju uvjeta, izjava o nekažnjavanju

-ostale podatke tražene u dokumentaciji za nadmetanje

18. Način izrade ponude

-pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda.

-ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

-ponuda se piše neizbrisivom tintom.

-ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi.

-ispravci moraju uz navod datuma ispravka, biti potvrđeni potpisom ovlaštene osobeponuditelja.

19. Postupak zaprimanja ponuda

Na omotnici ponude naznačuje se datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj ponudeprema redoslijedu zaprimanja.

Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentira se kod naručitelja kao zakašnjela ponuda.

20.Dopustivost alternativnih ponuda

Naručitelj ne dopušta nuđenje alternativnih ponuda, varijanti ili inačica ponuda.

21.Dopustivost dostave ponude elektroničkim putem

Nije dopustivo dostavljanje ponude elektroničkim putem.

22.Jezici i pismo ponude

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

23.Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda nije javno.Ponude će se otvarati najkasnije tri (3) radna dana nakonisteka roka za dostavu ponuda.

24.Pregled i ocjena ponuda

-nakon otvaranja ponuda Povjerenstvo će pregledati i ocijeniti ponude na temelju uvjeta iz poziva za dostavu, te o istom sastavlja zapisnik.

25.Donošenje Odluke o odabiru

-na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda načelnikOpćine Murter-Kornati donosi Odluku o odabiru/poništenju koja će se dostaviti svim gospodarskim subjektima koji su dostavili svoje ponude.

Na Odluku o odabiru/poništenju nije dopuštena žalba.

                                                                    NAČELNIK

                                                                                               Ivan Božikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI LIST

Naziv isjedište naručitelja:Općina Murter-Kornati, Butina 2, 22 243 Murter, OIB:95623894063

Naziv i sjedište ponuditelja:___________________________________________________

Adresa ponuditelja:__________________________________________________________

OIB ponuditelja:_____________________________________________________________

IBAN:_____________________________________________________________________

Adresa za dostavu pošte:______________________________________________________

Adresae-pošte:______________________________________________________________

Kontakt osoba ponuditelja:____________________________________________________

Broj telefona:_______________________________________________________________

Broj faksa:__________________________________________________________________

Predmet nabave:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Nakon što smo proučili poziv za dostavu ponuda nudimo robu koja je u skladu s navedenimuvjetima iz poziva za dostavu ponuda u iznosu od:

Cijena ponude:

______________________________________

(iznos brojkama) kuna (bezPDV-a)

_____________________________________________________________

(iznos slovima) kuna (bezPDV-a)

_____________________________________________

(porez na dodanuvrijednost-iznosbrojkama) kn

_____________________________________________

(ostali troškovi PPMV i sl.) kn

_____________________________________________________________

(ukupan iznos ponude sPDV-omi ostalim troškovima (PPMV i sl.) – iznos brojkama) kn

_____________________________________________________________

(ukupan iznos ponude sPDV-omi ostalim troškovima (PPMV i sl.) – iznos slovima) kn

U skladu sa Ponudbenim troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude.

Ponuđena cijena formirana je u skladu sa svim odredbama iz pozivaza dostavu ponuda. Ako se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz Poziva za dostavu ponuda.

Rok valjanosti ponude:_______________________________________________________

Ime i prezimeovlaštene osobe ponuditelja:________________________________________

Potpisovlaštene osobe ponuditelja:______________________________________________

Mjesto i datum:_____________________________________________________________

IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA

IZ POZIVA NA DOSTAVU PONUDE

Naziv ponuditelja:____________________________________________________________

Adresa ponuditelja:___________________________________________________________

OIB:_______________________________________________________________________

Datum:_____________________

Izjavljujemo da su nam poznate odredbe iz poziva na dostavu ponude,koje prihvaćamo, tećemo izvršiti predmet nabave– Operativni leasing za nabavu osobnog automobila

Gore navedeno potvrđujem svojim potpisom.

Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja:_________________________________________

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:_______________________________________________

Pečat ponuditelja:

OBRAZAC - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

IZJAVA

Kojom ja ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od____________________________) kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta ____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela premapropisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a)prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak253.),zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanjemita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b)prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita ugospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

M.P. _____________________________________

(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje)

U ________________, _____________ 2015. godine

* Napomena: Potpis na izjavi ne mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika

Tehničke specifikacije predmeta nabave

Marka vozila: __________________________________

Tip vozila: __________________________________

Tehnička karakteristika

Upisati DA ili NE; ili opis

Oblik karoserije: minimalno 4

vrata, putničko, B kategorija

 

Broj sjedala: 5

 

Motor: disel, minimalno Euro 5 norma

 

Broj cilindara - 4

 

Broj ventila - 16

 

Mjenjač – 6 MT

 

Blokada motora

 

Snaga minimalno 80 KW ili više

 

Radni obujam min. 1598 ccm

 

Obujam spremnika za gorivo 47 l

 

Potrošnja u mješovitoj vožnji: do 5 l/100 km do max.120 g/km emisije CO2

 

Pogon - 4 WD ALL GRIP

 

Mjenjač: ručni s minimalno 6 brzina + R

 

Dužina vozila: minimalno 4300 mm

 

Širina vozila: minimalno 1700 mm

 

Među osovinski razmak: min.2600 mm

 

Servo Upravljač

 

ABS S EBD-om

 

ESP

 

Zračni jastuci i bočni zračni jastuci za sve putnike

 

Klima uređaj automatski

 

Daljinsko središnje zaključavanje vrata

 

Prtljažnik min. 430 l

 

Preklopiva stražnja klupa

 

Radio CD

 

Grijano stražnje staklo

 

Svjetla za maglu

 

Boja bijela

 

Jamstvo: 5. godina ili 150.000 km

 

JEDINIČNA CIJENA (bezPDV-a):

 

IZNOS PDV-a

 

IZNOS PPMV-a

 

UKUPNO (sa PDV-omIppmv-OM):

 

Slovima:

 

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.