Poziv za upis djece u Dječji vrtić "Spužvica" za pedagošku godinu 2017./2018.

Svi 02 2017

Prijave za UPIS djece u Dječji vrtić Spužvica za pedagošku 2017./2018. g. provode se:
od  24.travnja   do   08. svibnja 2017. godine.

 

1. VRSTE PROGRAMA

Programi predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

I. Redoviti cjelodnevni 10 satni program u jasličkoj  odgojnoj skupini  (za djecu od navršene 1. godine života do 3. godine života),

II. Redoviti cjelodnevni 10 satni program u  vrtićkim odgojnim skupinama (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u školu),

III. Redoviti poludnevni 5,5 satni program  (za djecu s navršene 3. godine života do polaska u školu.),

2. UVJETI UPISA

Dokumentacija za upis:

1.  Popunjenu i potpisanu prijavu – upitnik za upis (dobiva se u dječjim vrtićima),
2.  Rodni list djeteta (preslika) i OIB djeteta            ,                                                                                         3.  Uvjerenja MUP-a o prebivalištu djeteta,

4. Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije  upisa u dječji vrtić (izdaje pedijatar ili liječnik obiteljske medicine),

6. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu,

7. Za dijete oba zaposlena roditelja – potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice),

8. Rješenje HZZO-a o priznavanju prava na rodiljni ili roditeljski dopust tj. dokaz o povratku na posao do 31. 08. tekuće godine (za roditelje koji ga koriste).

Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti zahtjevu za upis dužni su priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

1. Za dijete invalida Domovinskog rata - rješenje o statusu invalida Domovinskog rata,

2. Za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o radnom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice) , dokaz o skrbništvu (presuda)

3. Za dijete koje živi samo s jednim, samohranim roditeljem – potvrdu mirovinskog osiguranja o  radnom odnosu (izdaje HZZMO ispostava Vodice), dokaz o samohranosti: smrtni list za preminulog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o  privremenom uzdržavanju roditelja

4. Za dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece – rodni list za svako dijete,

5. Za dijete  koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i status djeteta,

6. Za dijete s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb o  postojanju teškoće u razvoju,

7. Za djecu u udomiteljskim obiteljima – sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o 

smještaju djeteta.


3. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU
Temeljem Pravilnika i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Spužvica“, koju je donijelo Upravno vijeće na sjedini održanoj 23.ožujka 2012. godine.

Prednost pri upisu u slučaju da sva djeca ne mogu biti upisana  ostvaruju djeca prema sljedećem redu prvenstva:

 1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
 2. Djeca s teškoćama u razvoju ( uz predočenje nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb. )
 3. Djeca bez oba roditelja
 4. Djeca žrtava i invalida Domovinskog rata.
 5. Djeca čija su oba roditelja zaposlena ili samohranog zaposlenog roditelja
 6. Djeca u udomiteljskim obiteljima
 7. Djeca čija su oba roditelja na redovnom školovanju
 8. Djeca iz obitelji u kojoj postoje teži oblici socijalne patologije
 9. Teža bolest ili invalidnost jednog od roditelja djeteta
 10. Dijete čiji je jedan roditelj redovni student ili učenik, drugi je zaposlen
 11. Djeca iz obitelji koji žive u teškim socijalnim ili zdravstvenim uvjetima
 12. Djeca iz obitelji sa troje ili više djece
 13. Dijete čiji je jedan roditelj zaposlen
 14. Djeca iz dvojezičnih obitelji
 15. Djeca samohranih roditelja ( nezaposlenih )
 16. Djeca korisnika pomoći za uzdržavanje
 17. Dijete čiji je brat sestra već upisan u traženu ustanovu.

4. NAČIN PROVOĐENJA UPISA


Prijave za upis djece provode se u matičnom vrtiću Spužvica, Put Luke 2B, Tisno.


N a p o m e n a :
Prijava za upis možete dobiti u svim područnim objektima od odgojiteljica.

Prijava se  predaje isključivo u centralni vrtić Spužvica u računovodstvo, svakim radnim danom od 08.00 – 12.00 sati. Na prijavi imate  mogućnost odabira odgovarajućeg područnog odjela prema redu osobnog prioriteta.


Temeljem provedenih prijava za upis djece, organizirat će se odgojne skupine.

Povjerenstvo za upis djece je obvezno u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis vrtića objaviti odluku o rezultatima upisa.

S rezultatima upisa Povjerenstvo će upoznati Upravno vijeće i osnivača vrtića.

Protiv odluke Povjerenstva o rezultatima upisa podnositelji/ce zahtjeva za upis imaju pravo žalbe.

Žalba se podnosi Upravnom vijeću vrtića u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke o rezultatima upisa na oglasnoj ploči centralnog vrtića. Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

Nepravovremenu žalbu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe Upravno vijeće će odbaciti.

Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis utvrđuje konačnu listu rezultata upisa.

Na temelju konačne liste djeca se primaju u vrtić.

Dijete ne može početi pohađati vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga vrtića.

Povjerenstvo za upis djece konačnu listu djece dostavlja Upravnom vijeću Ustanove.

 Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće.

REZULTATI UPISA djece objavljuju se javno na oglasnoj ploči centralnog vrtića i područnih objekata.                                                             UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA „Spužvica“
                                                                       PREDSJEDNIK  UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                          Karlo Klarin