Obavijest o uklanjanju brodica sa javne površine

Lis 06 2016

Iz Komunalnog redarstva Općine Murter-Kornati obaviještavaju sve vlasnike brodica na području plaže Luka da uklone svoje brodice sa javne površine do 20. listopada 2016. god. kako bi moglo započeti izvođenje radova na tom području.

Temeljem odluke o komunalnom redu čl.115.(e) komunalni redar ovlašten je narediti uklanjanje predmeta, objekata ili uređaja koji su postavljeni bez odobrenja, protivno odobrenju, odnosno suprotno odredbama komunalnog reda, kao i zabraniti rad objekata čiji vlasnici nisu podmirili tekuće obveze prema Općini Murter-Kornati i to na dan pregleda (mogućnost dnevnih uvida u dugovanje objekta)., i) naplaćivati paušalne troškove premještanja, skladištenja (čuvanja) predmeta,  objekata ili uređaja,

Ukoliko ne uklonite pokretne naprave  sa javne površine  u zadanom roku postupit ćemo prema članku 125. (3) Novčanom kaznom od 1,500,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako ne postupi temeljem naredbe komunalnog redara te će komunalno redarstvo ukloniti istu  o trošku vlasnika.