Novosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49

Novosti i najave

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Općine Murter-Kornati za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Stu 29 2021

 


REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MURTER-KORNATI
OPĆINSKI NAČELNIK
Murter, Butina 2, tel. 022/435-599, fax. 022/435-598

 

KLASA: 601-01/21-01/01
URBROJ: 2182 /18-03/1-21-2
Murter, 29. studenog 2021.

Na temelju članka 9. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Murter-Kornati („Službeni glasnik Općine Murter-Kornati“, br. 04/17.) i članka 44. Statuta Općine Murter-Kornati („Službeni glasnik Općine Murter-Kornati“, br. 2/21) načelnik Općine Murter-Kornati, objavljuje

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Murter-Kornati

1. Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija Općine Murter-Kornati za školsku/akademsku godinu 2021. – 2022.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici srednjih škola i redovni studenti visokih učilišta s prebivalištem na području Općine Murter-Kornati, uz uvjet da ne primaju neku drugu stipendiju.

3. Stipendije će se dodijeliti sukladno uvjetima, kriterijima i u postupku kako je propisano Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata Općine Murter-Kornati (dalje: Pravilnik).

4. Stipendija se dodjeljuje za akademsku/školsku godinu 2021/2022., a isplaćuje se korisnicima na početku tekućeg mjeseca za prethodni mjesec uplatom na tekući račun izabranih banaka. Stipendija se dodjeljuje na početku školske/akademske godine za deset mjeseci.

5. U školskoj/akademskoj godini 2021/2022. dodijelit će se ukupno 13 stipendija, od čega 8 za redovne studente i 5 za učenike srednjih škola.

6. Iznos stipendije:
- 650,00 kuna mjesečno za studente
- 400,00 kuna mjesečno za učenike srednjih škola.

7. Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Odboru za dodjelu stipendija Općine Murter-Kornati.

 

 

8. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata učenika srednjih škola:

1) Prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnom školovanju status se utvrđuje dostavom originala ili ovjerenog preslika svjedodžbe, a kriteriji su sljedeći:
a) Učenici srednje škole koji već koriste stipendiju Općine Murter-Kornati, ako su imali prosjek položenih ispita u prethodnoj godini najmanje 3,50 stječu pravo na daljnje korištenje stipendije po priloženom prosjeku ocjena.
b) Učenicima prvih razreda srednje škole uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom općih uspjeha 7. i 8 . razreda osnovne škole, uz uvjet da učenik nije ponavljao ni jedan razred osnovne škole.
c) Za učenike viših razreda srednje škole uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom općih uspjeha prethodnih razreda srednje škole, uz uvjet da učenik nije ponavljao ni jedan razred srednje škole.
2) Prema kriteriju u izvanškolskim aktivnostima – plasmanu na županijskom/regionalnom odnosno državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (sporta, kulture i sl.) nastavnih i izvan nastavnih aktivnosti ali isključivo u periodu za koji se uzima prosjek ocjena, podnositelju prijave za dodjelu stipendije dodjeljuje se sljedeći broj bodova:
- Za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na županijskom/regionalnom natjecanju – 10 bodova
- Za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na državnom natjecanju – 20 bodova
- Za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na međunarodnom natjecanju – 30 bodova.
Ako je podnositelj prijave na natječaju stekao uvjete iz prethodnih stavaka priznaje mu se samo jedan, najpovoljniji rezultat.

 

9. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata redovnih studenata:

1) Prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnom školovanju status se utvrđuje na način i to:
a) Za studente viših godina koji već koriste stipendiju Općine Murter-Kornati, ako su imali prosjek položenih ispita u prethodnoj godini najmanje 2,50 stječu pravo na daljnje korištenje stipendije prema kriteriju uspjeha postignutog u prethodnom školovanju.
b) Za studente prve godine studija – uz uvjet da imaju ukupni prosjek ocjena najmanje 3,50 a bodovi se utvrđuju prema postignutim općim uspjehom (prosjekom) svih razreda srednje škole i završnog ispita mature.
c) Za studente viših godina, uključujući apsolvente, uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita iz prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali ni jednu godinu.
2) Prema kriteriju u izvanškolskim aktivnostima – plasmanu na županijskom/regionalnom odnosno državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (sporta, kulture i sl.) nastavnih i izvan nastavnih aktivnosti ali isključivo u periodu za koji se uzima prosjek ocjena, podnositelju prijave za dodjelu stipendije dodjeljuje se sljedeći broj bodova:

 

- Za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na županijskom/regionalnom natjecanju – 10 bodova
- Za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na državnom natjecanju – 20 bodova
- Za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na međunarodnom natjecanju – 30 bodova.
Ako je podnositelj prijave na natječaju stekao uvjete iz prethodnih stavaka priznaje mu se samo jedan, najpovoljniji rezultat.

10. Socijalni status učenika/studenta:
Dodatno će se bodovati učenici/studenti koji imaju sljedeći socijalni status:
Status Broj bodova
- dijete bez oba roditelja 40 bodova
- dijete poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 30 bodova
- dijete invalida Domovinskog rata 20 bodova
- dijete samohranog roditelja 20 bodova
- korisnik zajamčene minimalne naknade 20 bodova
- ostali članovi obitelji koji se školuju (po djetetu) 10 bodova
Ako je podnositelj prijave na natječaju stekao uvjete iz prethodnog stavka, priznaje mu se samo jedan najpovoljniji rezultat.

11. Deficitarnost zanimanja:
Dodatno će se bodovati sa 15 bodova deficitarna zanimanja na području Šibensko-kninske županije i to temeljem službene statistike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Šibenik.

12. Način bodovanja uspjeha postignutog u prethodnom školovanju podrobnije je reguliran Pravilnikom.

 

13. Za ostvarivanje prava na dodjelu stipendije zainteresirani učenici/studenti, uz pisanu prijavu, trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

- potvrdu škole/fakulteta o upisu na redovno školovanje (u originalu)
- učenici prvog razreda srednje škole – preslike svjedodžbi 7. i 8. razreda osnovne škole
- učenici viših razreda srednje škole – preslike svjedodžbi svih završenih razreda srednje škole,
- studenti 1. godine studija – preslike svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita (mature),
- studenti viših godina studija (uključujući apsolvente) – potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sad položenih ispita (u originalu),
- presliku dokumentacije kojom se dokazuju otežane okolnosti materijalnog položaja obitelji (djeca bez oba roditelja, djeca poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca invalida Domovinskog rada, samohrani roditelji, korisnici zajamčene minimalne naknade, broj ostalih članova obitelji koji se istovremeno školuju),
- presliku domovnice,
- potpisanu izjavu kandidata da ne prima stipendiju drugog davatelja ili izjavu da će, ukoliko ostvari pravo na stipendiju Općine Murter-Kornati, prestati primati stipendiju drugog davatelja,
- dokaze o sudjelovanju i osvajanju jednog od prvih pet mjesta na županijskom/regionalnom natjecanju, odnosno jednog od prvih deset mjesta na državnom/međunarodnom natjecanju, u izvanškolskim aktivnostima iz bilo kojeg područja (sporta, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u periodu za koji se uzima prosjek ocjena,
- potvrdu podnositelja zahtjeva o prebivalištu na području Općine Murter-Kornati (u originalu).

14. Natječaj je otvoren do zaključno 10. prosinca 2021. godine.
Svoju prijavu učenici odnosno studenti podnose na adresu: Općina Murter-Kornati, Butina 2, 22 243 Murter, sa naznakom „Natječaj za dodjelu stipendija 2021/2022.

 

 

Načelnik
Toni Turčinov, mag.ing.ag

                                       

                  

Zanimljivosti

 • 1
 • 2
 • 3

Javni pozivi i natječaji

 • 1

where the logo of the 1000 Miglia race circled the date window. The dial is circled with a fixed 60-minute bezel Chopard chose to use a classical aluminum insert here instead of a ceramic insert like many of its competitors. orologi replica replicaswatches Then comes the dial. Again, because after their first model Girard-Perregaux continued to create and produce quartz movements. wigs They developed them to such a degree that some of them had several complications including unusual ones like an indicator for the current sign of the zodiac. Also the finish on the later movements was exceptionally high.