Sinoć nezapamćeno nevrijeme poharalo Murter

Sinoć oko 22.30 sata jako nevrijeme pogodilo je Murter kakvo ne pamte ni stariji mještani.

Dok se u centru mjesta održavao veliki koncert klape Sv. Florijan i Sajam domaćih proizvoda jak vjetar i kiša nosili su sve pred sobom. U vremenu od oko 30-ak minuta šatori izlagača domaćih proizvoda su doslovno nestali, aparatura klape Sv. Florijan završila je u moru, slomljenih stabala je bilo na sve strane, mnoge kuće su poplavile, a brodovi oštećeni. Na svu sreću ljudskih žrtava nije bilo.

Opširnije...

Odluke vijeća (Arhiva)

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka nagodbe

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje i uređenje

Zaključak Upravnom vijeću NP Kornati

Odluka o pravu prvokupa - otok Radej

Zaključak o prijedlogu Ugovora Jadranske banke o subvencioniranju poduzetništva

Zaključak o ne prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna

Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga Hrvatske pošte

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za dodjelu priznanja i nagrada

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Rješenja o imenovanju Ivana Božikova za člana Povjerenstva za provedbu postupka nagodbe

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Odluke o izdavanju djelatnosti odvodnje

Odluka o konvalidaciji- potvrdi Odluke o suosnivanju Lokalne Akcijske Grupe " More" 249

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Odluka o pokretanju postupka nabave za izbor izvođača strategije prostornog uređenja

Suglasnost za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - kamp

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Murter-Kornati za razdoblje od 01. ožujka do 30. rujna 2014. god.

Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

Izmjena i dopuna odluke o komunalnom redu

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

Izvješće o stanju zaštite od požara - Zaključak

Odluka o dopuni odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati

Odluka o izradi dopune dijela Prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom

Zaključak o neprihvaćanju godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Odluka o nakanadama političkim strankama

Zaključak o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

Odluka o zbrinjavanju otpadnih voda

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnine

Odluka o komunalnom doprinosu (neslužbeni pročišćeni tekst)

Pravilnik o pristupu informacijama

Zaključak o odbijanju prijedloga Uprave komunalnog trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Zaključak o prihvačanju ostavke člana Nadzornog odbora trgovačkog društva "Murtela" d.o.o.

Predstavka zbog neprovođenja postupka izmjere granica pomorskog dobra za područje Kornata

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina na području otoka Zminjaka

Zaključak o prihvaćanju zahtjeva za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade

Odluka o odobravanju isplate studentske stipendije

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći

Odluka o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Odluka o prijenosu djelatnosti

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o prihvačanju prijedloga za provedbom statusne promjene komunalnog društva Murtela

Mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna (V) Prostornog plana Šibensko - Kninske županije

Odluka o ne prihvačanju prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne nabave

Zaključak o prihvačanju izvješća i nalaza Državnog ureda za reviziju

Zaključak o prihvačanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Murter - Kornati za razdoblje od 01,01.2013.godine do 30.06.2013,godine

Zaključak o ne prihvačanju prijedloga godišnjeg obračuna za 2012.godinu

Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopustene razine buke

Zaključak o ne prihvačanju Financijskog izvješća komunalnog poduzeća "Murtela" d.o.o. za 2012.godinu

Odluka o pokriću gubitka komunalnog društva "Murtela" d.o.o. za 2012.godinu

Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Murter - Kornati

 

 

Odluke vijeća

Odluka o porezima Općine Murter-Kornati

Zaključak o prijedlogu za imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku

Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Murter-Kornati

Zaključak-Siniša Juraga

Zaključak-Nada Turčinov

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Murter-Kornati za 2017. godinu

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonite izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Murter-Kornati za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Općine Murter-Kornati za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Murter-Kornati za 2017. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Murter-Kornati za 2017. godinu

Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Murter-Kornati

Odluka o stjecanju i raspolaganju nekretnina i pokretninama u vlasništvu Općine Murter-Kornati

Odluka o određivanju prinudnog upravitelja za stambene zgrade

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Odluka o načinu privremenog korištenja prostorija u vlasništvu Općine Murter-Kornati

Odluka o izvršenju Proračuna za 2017. godinu

Odluka o izradi UPU-a Lajci 2

Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Murter-Kornati

Plan razvojnih programa 2017. god.

Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Murter-Kornati za 2016. godinu

Izmjene javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Murter-Kornati za 2016. godinu

Izmjene programa javnih potreba u sporta za 2016.

Izmjene javnih potreba u kulturi Općine Murter-Kornati za 2016. god.

Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Murter-Kornati za 2016. god.

Analiza,planiranje, financije i smjernice

Odluka o dodjeli priznanja Općine Murter-Kornati u 2016. god.

Odluka o suradnji između Općine Resen i Općine Murter-Kornati

Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u prizemlju zgrade u vlasništvu Općine Murter-Kornati Javnoj ustanovi NP Kornati

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Murter-Kornati

Odluka o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Murtera

Odluka o kupnji nekretnine-Hripe

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića Pčelica

Operativni program aktivnosti Općine Murter-Kornati za ljetnu sezonu 2016. god.

Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u 2016. god.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Murter-Kornati za 2016. god.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Murter-Kornati

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Murter-Kornati za razdoblje od 01.01.-30.06.

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o provođenju aktivnosti-katastar

Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva

Rješenje o razrješenju i imenovanju Komisije za dodjelu nagrada i priznanja

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Odbora za prostorno planiranje i uređenje

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za raspodjelu sredstava iz Proračuna za sport i kulturu

Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu stipendija za školsku godinu 2016.-2017.

Program utroška boravišne pristojbe namjenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Murter-Kornati

Program održavanja komunalne infrastrukture 2016. god. 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2016.god.

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi 2016. god.

Program javnih potreba u sportu 2016. god.

Program javnih potreba u kulturi 2016. god

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2016. god.

Plana razvojnih programa 2016.-2018. god.

Odluka o visini naknade za dužnosnika Općine Murter-Kornati koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o ustrojstvu JUO Murter

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača

Odluka o nabavi službenog vozila za potrebe Općine Murter-Kornati

Odluka o koeficijentima za obračun plače službenika i namještenika

Odluka o izvršenju Proračuna 2016.god.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijela Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Murter-Kornati

Rezulati izbora za članice-članove Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Rješenje o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća

Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Rješenje- Odbor za izbor i imenovanje

Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije

2. izvješće Mandatne komisije

Rješenje o imenovanju Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Murter-Kornati

Zaključak Vilim Petrović

Zaključak o prihvaćanju sporazuma

Odluka o donošenju dopuna dijela odluke Prostornog plana i uređenja Općine Murter-Kornati radi usklađenja sa zakonom o prostornom uređenju

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Odluku o sufinanciranju troškova boravka djece predškolske dobi s područja Općine Murter-Kornati u Dječjem vrtiću „Spužvica“ na području Općine Tisno

Rješenje o imenovanju privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića Pčelica

Odluka o dodjeli priznanja Općine Murter-Kornati u 2015. godini

Zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Murter-Kornati

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Općine Murter-Kornati za 2015. godinu

Odluka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Pčelica

Odluka o sufinanciranju aktivnosti u postupku obnove zemljišne knjige za K.O. Kornati

Imenovanje ravnateljice javne ustanove Narodne knjižnica i čitaonica Murter

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Odluka o izradi staretegije razvoja Općine Murter-Kornati od 2016.-2021 god.

Odluka o pružanju financijske pomoći

Rješenje o imenovanju članova socijelnog vijeća

Odluka o prihvaćanju zahtjeva ugostiteljskog obrta Račić

Zaključak-sufinanciranje smještaja korisnika u domu za starije i nemoćne u Tisnom

Zaključak - podmirenje novčanog druga - Općina Tisno

Izmjene i dopune proračuna za 2015. god. - opći dio

Izmjene i dopune proračuna za 2015. god. - posebni dio

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2015. - 2017. god.

Izmjene i dopune Programa gradnje za 2015. god.

Izmjene i dopune Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015.god.

Zaključak - probijanje puta Pod Raduč-obveze načelnika

Odluka o prihvaćanju zahtjeva ugostiteljskog obrta Račić

Zaključak o probijanju puta na predjelu Podraduč

Odluka o odricanju od prava prvokupa nekretnina na području otoka Zminjak

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Murter-Kornati

Zaključak o nadopuni dokumentacije tvrtke „Grande Tigre“ j.d.o.o.

Odluka o odbijanju izdavanja suglasnosti za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u turističkim zonama

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Murter-Kornati

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Murter-kornati za razdoblje od 1.srpnja do 31.prosinca 2014. godine

Zaključak o ne prihvaćanju godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna za 2014. godinu.

Izmjene i dopune Zaključka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate

Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Murter-Kornati za 2014. godinu

Odluka o pokriću gubitka „Zeleni otok“ d.o.o. za usluge Vodovoda i odvodnje za poslovnu 2014. godinu

Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća „Zeleni otok“ d.o.o. za usluge vodovoda i odvodnje za 2014. godinu

Odluka o izdavanju suglasnosti za raspisivanje javnog poziva Narodnoj knjižnici i čitaonici Murter za prijam osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Odluka o odbijanju zahtjeva „Raol“ d.o.o

Odluka o odbijanju zahtjeva Marije Turčinov

Odluka o odbijanju zahtjeva Mili Periš

Zaključak o iskazivanju interesa za sufinanciranjem smještaja u Domu za starije osobe Tisno s prebivalištem na području Općine Murter-Kornati

Zaključak o potrebi utvrđivanja iznosa naknade za razvoj koji bi Općina Tisno trebala uplatiti na račun kredita svjetske banke - projekt odvodnje

Odluka o angažiranju sredstava HBOR-a za dospjeli dug projekta odvodnje „Murtela“ d.o.o.

Odluka o odabiru osobe za provođenje postupka deratizacije 2015.-2016.

Odluka o provedbi postupka prikupljanja ponuda za izradu IDEJNOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG RJEŠENJAza zonu školske i predškolske namjene

Odluka o promjeni člana Odbora za javnu nabavu

Odluka o imenovanju ulice Općine Murter-Kornati

Odluka o odbijanju zamolbe "Fortuna Maris Kornati"

Odluka o davanju suglasnosti na povećanje iznosa naknade za korištenje javnih površina

Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća komunalnog društva Murtela d.o.o.

Odluka o raspodjeli dobitka komunalnog društva "Murtela" d.o.o. za poslovnu 2014. godinu

Odluka o uređenju i zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Murter-Kornati

Zaključak o prihvaćanju prijedloga ugovora

Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Općine Murter-Kornati u 2015. godini

Program javnih potreba u sportu Općine Murter-Kornati za 2015. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Murter-Kornati za 2015. godinu

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Murter-Kornati u 2015. godini

ZAKLJUČAK o ne prihvaćanje druge izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu

Proračun Općine Murter-Kornati za 2015. - opći dio

Proračun Općine Murter-Kornati za 2015. - posebni dio

Plan razvojnih programa Općine Murter-Kornati za 2015. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Murter-Kornati za 2015. godinu

Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

Izmjena i dopuna odluke o komunalnom redu

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara

Izvješće o stanju zaštite od požara - Zaključak

Odluka o dopuni odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Murter-Kornati

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka nagodbe

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za prostorno planiranje i uređenje

Zaključak Upravnom vijeću NP Kornati

Odluka o pravu prvokupa - otok Radej

Zaključak o prijedlogu Ugovora Jadranske banke o subvencioniranju poduzetništva

Zaključak o ne prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna

Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga Hrvatske pošte

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Rješenja o razrješenju i imenovanju Odbora za dodjelu priznanja i nagrada

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Rješenja o imenovanju Ivana Božikova za člana Povjerenstva za provedbu postupka nagodbe

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Odluke o izdavanju djelatnosti odvodnje

Odluka o konvalidaciji- potvrdi Odluke o suosnivanju Lokalne Akcijske Grupe " More" 249

Odluka o konvalidaciji-potvrdi Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke

Odluka o pokretanju postupka nabave za izbor izvođača strategije prostornog uređenja

Suglasnost za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu - kamp

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Murter-Kornati za razdoblje od 01. ožujka do 30. rujna 2014. god.

 

 

Ostale "Odluke vijeća" možete pronaći u rubrici "Arhiva"